SIS vo výročnej správe za rok 2018 upozorňuje na pôsobenie ruských a čínskych spravodajských služieb na Slovensku

SIS vo výročnej správe za rok 2018 upozorňuje na pôsobenie ruských a čínskych spravodajských služieb na Slovensku

Na rozdiel od minuloročnej výročnej správy SIS, tohtoročná správa už konkrétne pomenúva aktérov, ktorí na slovenskom území vykonávajú činnosť proti záujmom Slovenska.

Slovenská informačná služba (SIS) vydala výročnú správu, v ktorej informuje verejnosť o svojej činnosti v roku 2018 a o jej výsledkoch. Verejnosti je tradične odtajnená len časť správy. 

Zverejnený dokument sa venuje boju proti terorizmu, nelegálnej migrácii, extrémizmu, korupcii, colným podvodom, ochrane kyberpriestoru, hybridným hrozbám, situácii v zahraničí (hlavne na Ukrajine, v Rusku, v krajinách západného Balkánu či rôznym konfliktným oblastiam v severnej Afrike a na Blízkom východe) atď. 

Veľmi zaujímavá je časť o hybridných hrozbách, kde SIS na rozdiel od výročnej správy za rok 2017 už konkrétne pomenúva aktérov, ktorí na Slovensku pôsobia proti záujmom Slovenska, ktoré predstavujú členstvo v Európskej únii a v NATO. 

Ako takýchto aktérov s nepriateľskými pohnútkami menuje správa Rusko a Čínu, hoci SIS dopĺňa, že „SR doteraz nebola predmetom intenzívnejšej, špecificky zameranej hybridnej kampane niektorého zo štátnych alebo neštátnych aktérov a nebolo proti nej zaznamenané ani použitie agresívnejších prostriedkov ako sú rozsiahle kyberútoky zamerané na znefunkčnenie infraštruktúry, priama podpora extrémistov, či masívna snaha získavať citlivé informácie (napr. mailovú komunikáciu politicky činných osôb), ktoré môžu byť manipulované a využiteľné pri diskreditácii a oslabení politických síl, ktoré nevyhovujú záujmom útočníkov“.

SIS upozorňuje, že hlavnými terčmi propagandistických aktivít boli EÚ a NATO. Cieľom týchto aktivít bolo oslabiť dôveru v tieto organizácie. 

Správa SIS explicitne píše, že hlavnými nositeľmi tejto propagandy boli takzvané alternatívne médiá: „Propagandistické kampane boli realizované najmä prostredníctvom tzv. alternatívnych médií a zameriavali sa na šírenie nepravdivých správ alebo dezinformácií s cieľom zdiskreditovať EÚ a NATO ako nedôveryhodné organizácie a členstvo v nich ako poškodzujúce záujmy národných štátov – ich členov. Kampane sa snažili prehlbovať nedôveru verejnosti voči štátnym inštitúciám a politickému zriadeniu ako takému a prehlbovať existujúce rozdiely medzi rôznymi socioekonomickými, etnickými alebo náboženskými skupinami, čo vytvára podmienky na to, aby boli neskôr ľahšie manipulovateľné a znížila sa tak odolnosť štátu voči vonkajšiemu zasahovaniu.“

O ruských aktivitách tajná služba tvrdí, že boli zamerané hlavne na „udržiavanie sympatií slovenskej verejnosti voči Rusku, jeho kultúre a politike a na oslabenie síl otvorene skeptických či kritických voči Rusku. Ruská strana sa tiež usilovala vyvolať dojem pred vlastným domácim a aj zahraničným publikom, že SR je blízkym spojencom Ruska, ktorý ako člen NATO a EÚ rešpektuje a chápe ruské záujmy“.

Časť správy, ktorá sa venuje kontrašpionáži, je k ruským aktivitám na Slovensku otvorenejšia a kritickejšia: „Činnosť ruských spravodajských služieb bola namierená proti chráneným záujmom SR ako člena EÚ a NATO. Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území SR prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o získavanie spolupracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany.“

Slovensko má s ruskou špionážou bohaté skúsenosti už z čias socializmu, ale aj po jeho páde. V novembri 2018 Slovensko napríklad vyhostilo ruského špióna Alexandra Nikolajeviča Vinogradova, ktorý na Slovensku pod diplomatickým krytím vykonával činnosť proti záujmom Slovenska a NATO. 

Rusko vnímalo toto vyhostenie ako akt nepriateľstva a recipročne vyhostilo zo svojho územia slovenského diplomata. 

SIS si podobne ako česká Bezpečnostní informační služba (BIS) všíma aj pôsobenie čínskych spravodajských služieb, ktoré tiež majú v oblasti strednej Európy svoje záujmy. 

Podľa SIS sa aktivity čínskych spravodajských služieb zameriavali najmä na získavanie informácií z informačných a telekomunikačných technológií. 

Podobne ako Rusko aj Čína sa snaží formovať verejnú mienku v Európe a na Slovensku. SIS tvrdí, že „čínska vláda plánovala vytvorenie globálne zameraných think-tankov, ktorých úlohou by bola prezentácia čínskeho pohľadu na aktuálne medzinárodné otázky, formovanie verejnej mienky a zber informácií“.

Čo sa týka monitoringu extrémistickej scény, správa sa venuje prevažne pravicovému extrémizmu, o ľavicovom extrémizme píše len tento odstavec „Predstavitelia ľavicovo-extrémistickej scény (LEX) v SR sa v roku 2018 sústredili predovšetkým na kritiku a diskreditáciu predstaviteľov slovenskej PEX scény, ochranu práv cudzincov a komunity lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI). V rámci aktivít slovenských LEX sa objavili aj nové témy, napr. podpora kurdských vojenských aktivít v Sýrii, boj za rodovú rovnosť alebo ekologické aktivity proti ťaženiu a spaľovaniu hnedého uhlia.“

O pravicovo-extrémistickej scéne autori správy píšu, že jej predstavitelia sa snažili o posilňovanie politického a spoločenského vplyvu.

Predstavitelia pravicového extrémizmu sa podľa SIS prezentovali kritikou slovenskej vlády a členstva v euroatlantických štruktúrach. V predvolebných kampaniach sa profilovali aj na protimigračnej a protirómskej agende. 

Žiadne konkrétne slovenské organizácie správa nespomína, menuje len medzinárodné Hnutie identity a ruský gang Noční vlci. Nočných vlkov SIS monitorovala hlavne v súvislosti s otvorením slovenskej pobočky Nočných vlkov v Dolnej Krúpe pri Trnave a v súvislosti s ich prejazdom cez Slovensko. 

Autori správy píšu o neregistrovaných zoskupenia, “ktorých členovia sa zameriavali najmä na nábor nových členov a zvyšovanie úrovne branných výcvikov“.